Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beauty­ Express zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Beauty Express zijn vrijblijvend en Beauty Express behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Beauty Express. Beauty Express is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van Beauty Express en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Beauty Express verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Beauty Express verrichte leveringen. Beauty Express erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. Betaling kan plaatsvinden door vooraf overmaken, contant bij aflevering (rembours), door middel van Eurocard/mastercard en Ideal.
3.2. Betalingen per creditcard worden direct op uw creditcard geboekt onder vermelding van Beauty Express. Ter controle kunt u uw orderbevestiging bewaren.
3.3. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
3.4. Afhankelijk van de omvang van de bestelling wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. De juiste hoogte van deze bijdragen wordt kenbaar gemaakt op de website van Beauty Express onder "verzending".
3.5. De minimale ordergrootte bedraagt 25 Euro exclusief verzendkosten.
3.6. Bij levering onder rembours en bij betaling door middel van creditcard worden betalingskosten in rekening gebracht. De hoogte van de betalingskosten wordt kenbaar gemaakt op de website van Beauty Express onder "betaling".

Artikel 4 bestellingen/communicatie
4.1. Beauty Express is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beauty Express, dan wel tussen Beauty Express en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Beauty Express. Bij eventuele vragen of klachten zal Beauty Express zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levertijd
5.2. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Beauty Express is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.
5.4. Beauty Express behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5. Beauty Express hanteert een maximale levertermijn van 14 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij middels email, info@beautyexpress.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen/orders gebruikt de klant het email-adres info@beautyexpress.nl. Beauty Express reageert uiterlijk binnen twee werkdagen op iedere klacht/incorrecte levering. Producten kunnen alleen geretourneerd worden indien niet beschadigd en/ of gebruikt.

Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Beauty Express te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk per email aan Beauty Express te melden. De klant dient het product na overleg met Beauty Express te sturen naar een door Beauty Express vastgesteld retouradres. De klant dient in elk geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Beauty Express ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Beauty Express deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Beauty Express het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
7.4. Beauty Express behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Beauty Express is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Beauty Express verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Beauty Express draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. Beauty Express kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
10.2. Beauty Express is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Beauty Express tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2. Creditcard gegevens van de klant -zoals kaartnummer en vervaldatum- worden door Beauty Express in geen enkel bestand opgeslagen.
11.3. Gegevens van de klant zullen door Beauty Express niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 12 Diversen
12.1. Indien de klant aan Beauty Express schriftelijk opgave doet van een adres, is Beauty Express gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Beauty Express schriftelijk per email opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
12.2. Wanneer door Beauty Express gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Beauty Express.
12.3. Beauty Express heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Beauty Express te wijzigen.
12.4. Beauty Express is een handelsmerk van O`vita Health - Spa - Anti aging, ingeschreven onder nummer 52651231 bij de Kamer van Koophandel West Brabant.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Klachtenregeling

Het is sinds 2016 verplicht om te vermelden dat consumenten een klacht kunnen melden bij het Europees ODR-platform. Je dient deze klachten informatie in je algemene voorwaarden te delen én op een eigen en aparte klachtenpagina op jouw website! Je kunt hiervoor de volgende tekst gebruiken:

Artikel 14 Klachtenregeling
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@beautyexpress.nl.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 www.beautyexpress.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel